Math Center Videos

L208D (Math Center Workshop Room) :

  MondayTuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
 8:00-9:00 AM
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 9:00-10:00 AM       
 Matt(OS46)
 9:30-10:30AM
 Tai(OS46)
 9:45-10:40AM
  
 10:00-11:00 AM Richard(OS46)
 10:00-10:55AM
 Richard(OS46)
10:00-10:55 
Andrew 
 10:00-10:55
Danny(OS38) 
10:00-10:55 
 Artemis(OS96)
 10:30-11:25AM
 
 11:00-12:00 PM Artemis
 11:00-11:55AM
 Artemis 
 11:00-11:55
 Adam(OS96)
 11:00-11:55
Timothy(OS46) 
11:00-11:55 
 Artemis(OS46) 
11:30-12:25PM 
 12:00-1:00 PM Josh(OS38)
 11:45-12:40PM
 Jacob(OS96)
 12:00-12:55PM
 Jacob(OS96)
 12:00-12:55
  
   
 1:00-2:00 PM Charlene
 1:00-1:55PM
 David
 1:00-1:55PM
 Charlene
1:00-1:55PM 
  Jeanette(OS96)
1:00-2:00 
Danny(OS38) 
 1:00-1:55
 
 2:00-3:00 PM Andrew
 2:00-2:55PM
 Andrew(OS96) 
 2:00-2:55
   
  
 3:00-4:00 PM Arturo
 3:00-4:00PM
Timothy 
3:00-3:55PM 
 Arturo
 3:00-3:55
Matt 
3:15-4:10 
  
 4:00-5:00 PM  Kim(OS38)
4:00-4:55PM
 
 Aaron(OS96)
 4:00-4:55

Matt
4:15-5:10 
  
 
 5:00-6:00 PM  Kim(OS38)
5:00-5:55PM 
   
   L208A (Math Center Testing Room):

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
 8:00- 9:00 AM
  
    
      
 9:00-10:00 AM      
      
 10:00-11:00 AM      
      
 11:00-12:00 PM      
      
 12:00 -1:00 PM      
      
 1:00 -2:00 PM      
      
 2:00 - 3:00 PM      
      
 3:00 - 4:00 PM      
      
4:00 - 5:00 PM      
      
 5:00 - 6:00 PM      
      L205 (Tutorial Learning Center):

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
 8:00- 9:00 AM
      
      
 9:00-10:00 AM      
      
 10:00-11:00 AM      
      
 11:00-12:00 PM      
      
 12:00 -1:00 PM      
      
 1:00 -2:00 PM      
      
 2:00 - 3:00 PM      
      
 3:00 - 4:00 PM      
      
4:00 - 5:00 PM      
      
 5:00 - 6:00 PM